Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever
3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
4. Fotograaf: Fotografie van Beb, KvK 69029105, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
7. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
9. Aw: Auteurswet 1912

Artikel 2: Toepassing
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
2. Algemene Voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Aanbod
1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.
2. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.
3. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4: Aanvaarding van de opdracht
1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Er is expliciet sprake van aanvaarding van de opdracht bij het voldoen van de aanbetaling.
2. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.
3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht
1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
3. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Nabewerking is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.
4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
5. Groepsfoto’s en andere specifiek door opdrachtgever verzochte foto’s, kunnen slechts door fotograaf worden vervaardigd, wanneer de omstandigheden dit toelaten, er voldoende tijd voor beschikbaar is en opdrachtgever voldoende maatregelen treft om het vervaardigen van deze beelden mogelijk te maken, waaronder maar niet uitsluitend het aanwijzen van belangrijke personen. Fotograaf garandeert nadrukkelijk niet dat alle door opdrachtgever gewenste foto’s daadwerkelijk geleverd kunnen worden.
6. Indien opdrachtgever een fotoshoot in de buitenlucht wenst, maar de weersomstandigheden dit niet toelaten, dient opdrachtgever voor een (geschikte) vervangende (binnen)locatie te zorgen, met voldoende natuurlijk licht.
7. Indien er voor het fotograferen op de door opdrachtgever gewenste locatie speciale toestemming of een extra vergoeding is vereist, draagt opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor deze toegang en vergoeding.
8. In het geval van een opdracht van acht of meer aangesloten uren zal opdrachtgever aan fotograaf een maaltijd verstrekken. Dit uitsluitend indien de opdracht plaatsvindt op een zodanig tijdstip dat normaal gesproken deze maaltijd wordt genoten.
9. Fotograaf zal, in geval van onvoorziene omstandigheden waardoor deze niet in staat is in persoon te voldoen aan de overeenkomst, zich inspannen een vervangende fotograaf met vergelijkbare stijl te vinden. Zulks uiteraard in overleg met opdrachtgever.

Artikel 6: Levering
1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
2. Fotograaf levert een selectie van de tijdens de bruiloft of fotosessie geschoten foto’s. Fotograaf maakt naar eigen kennis, kunde en inzicht genoemde selectie. Fotograaf levert nimmer alle gemaakte foto’s of onbewerkte foto’s.
3. Fotograaf levert fotobestanden 8 weken na de bruiloft via een online gallery. In het geval van een korte fotosessie levert fotograaf de fotobestanden binnen 3 weken uitsluitend via een online gallery.
4. Fotograaf bepaalt welke foto’s in kleur dan wel zwart/wit geleverd worden.
5. In het geval van een bruiloft wordt het album niet eerder ontworpen en geleverd dan de laatst door fotograaf aan opdrachtgever verstuurde factuur is voldaan. In geval van een fotoshoot worden de foto’s niet eerder geleverd dan de factuur met betrekking tot de fotoshoot is voldaan.

Artikel 7: Fotoalbum
1. Fotograaf zorgt voor een selectie en eerste opmaak van het album, naar eigen kennis, stijl en inzicht, zonder inmenging van opdrachtgever. Het eerste ontwerp wordt geleverd binnen vier weken nadat tenminste de factuur voor het standaard album is voldaan.
2. Opdrachtgever mag in maximaal twee maal wijzigingen in het fotoalbum laten aanbrengen.
3. Toegestane wijzigingen omvatten het geheel verwijderen van spreads (twee aaneengesloten pagina’s) of het vervangen van individuele foto’s voor een foto van dezelfde verhouding.
4. Opdrachtgever mag binnen 14 dagen na levering van het ontwerp wijzigingen laten aanbrengen. Bij een later wijzigingsverzoek kan fotograaf een ruimere wijzigingstermijn hanteren dan in lid 5 van dit artikel.
5. Fotograaf zal wijzingen binnen 14 dagen toepassen op het ontwerp.
6. Extra wijzigingen of andere wijzigingsverzoeken zijn tegen meerprijs mogelijk. Fotograaf zal opdrachtgever vooraf op de hoogte stellen van de bijbehorende kosten.
7. Fotograaf laat (bruids)albums niet eerder drukken dan wanneer opdrachtgever heeft aangegeven geen verdere veranderingen in de gekozen foto’s te wensen en nadat opdrachtgever de factuur met betrekking tot het (bruids)album heeft voldaan.

Artikel 8: Vergoeding
1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
3. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.
4. In het geval van een bruiloft ontvangt fotograaf een aanbetaling van €350,-.
5. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
6. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9: Betalingsvoorwaarden
1. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
3. De factuur met betrekking tot de aanbetaling van de opdracht, dient in elk geval voorafgaand aan de aanvang van de opdracht te zijn voldaan. Indien deze betaling uitblijft is fotograaf gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.
4. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is de fotograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
5. Indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde producten / beelden doet dit geen afbreuk aan zijn betalingsverplichting. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.
6. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd. Fotograaf zal opdrachtgever eerst in gebreke stellen.

Artikel 10: Annulering en opschorting
1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf het aanbetaalde bedrag in rekening.
5. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.
6. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.

Artikel 11: Klachten
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.
2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12: Auteursrecht
1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen.
2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij fotograaf.
3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.
4. Opdrachtgever verkrijgt van fotograaf een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen, maar niet te bewerken, voor eigen gebruik en openbaar te maken binnen huiselijke kring.
5. De lage resolutie foto’s die fotograaf via de online gallery levert mogen slechts door opdrachtgever op eigen social media kanalen van opdrachtgever geplaatst worden onder naamsvermelding van fotograaf en mits foto’s onbewerkt zijn gebleven. Hoge resolutie foto’s mogen niet zonder toestemming openbaar gemaakt of gepubliceerd worden door opdrachtgever of derden.
6. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
7. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.
8. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
9. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
10. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
11. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.
12. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.
13. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
14. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Artikel 13: Portretrecht
1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.
2. Fotograaf mag portretten van opdrachtgever, zonder nadere toestemming, inzenden voor wedstrijden en publicatie in (online) magazines en blogs.
3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie. Fotograaf zal de foto’s niet aan derden verkopen.
4. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.
5. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 15: Aansprakelijkheid
1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn, noch is fotograaf aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s.
3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die fotograaf aan opdrachtgever geleverd heeft.
4. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 16: Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 17: Overige bepalingen
1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Fotograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
3. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtgever woonplaats heeft.